தமிழினி த.மு.எ.க.ச
சோவியத் கலாச்சார மையம், சென்னை. 04.01.2012 சர்.பி.டி.தியகராயர் அரங்கம், சென்னை. 10.02.2012